VRZA afdeling Drenthe

VRZA afdeling Drenthe

gallery/wieber transparent
gallery/wieber transparent

Algemene informatie

De VRZA, voor radioamateurs, heeft een jong bestuur, en een ALV waar elk lid een stem heeft. Het betere alternatief. Word daarom lid van de VRZA voor slechts € 25 per jaar! (En gezinsleden voor slechts € 10 per jaar!)

Doel van de vereniging

 

De VRZA, opgericht in 1951, is een vereniging van, voor en door radiozendamateurs. Zij stelt zich ten doel het radiozendamateurisme te bevorderen en de belangen van haar leden te behartigen. Dit gebeurt o.m. door:

Het onderhouden en bevorderen van kontakten op nationaal en internationaal gebied met organisaties en instellingen die zich met het radiozendamateurisme bezighouden (zoals het Agentschap Telecom/EZ, zusterverenigingen, e.d.)

Het uitgeven van een verenigingsorgaan (CQ-PA) en andere publikaties die verband houden met het radio-zendamateurisme

Het verzorgen van cursussen en cursusmateriaal bij de opleiding voor het amateurradio-zendexamen

Zitting te (laten) nemen in de examencommissie voor radio-zendamateurs.

Deelname in het Dutch QSL Bureau dat de verzending en ontvangst van QSL-kaarten verzorgt van onze leden

Het in stand houden van de verenigingszender PI4VRZ/A

Het vormen en in stand houden van plaatselijke of regionale afdelingen.

Om het een en ander in goede banen te leiden zijn er regels in de vorm van Statuten, Huishoudelijk Reglement, Basis Afdelings Reglement en het Spelden Reglement.

Jaarlijks wordt een Algemene Leden Vergadering gehouden.
Het bestuur van de VRZA legt tijdens deze vergadering rekening en verantwoording af over de gang van zaken en het gevoerde beleid. Ook wordt door het bestuur een beleidsnota en financiële begroting voor het lopende verenigingsjaar gepresenteerd.
Deze vergadering is voor ieder lid toegankelijk en elk lid brengt, indien nodig, persoonlijk zijn stem uit.

Leden

 

De VRZA heeft als leden zendamateurs, aspirant-zendamateurs, luisteramateurs en ereleden. Elk lid wordt zo mogelijk bij een afdeling ingedeeld.

 

*Radiozendamateurs zijn personen waaraan een amateurradio-zendvergunning is verleend.

*Aspirant-zendamateurs zijn zij die zich voorbereiden op het examen dat door een door het Agentschap Telecom/EZ       goedgekeurde organisatie wordt afgenomen voor het verkrijgen van een amateurradio-zendvergunning.

*Luisteramateurs zijn personen die frequentiebanden beluisteren die aan de amateurdienst zijn toegewezen.

 

Lidmaatschap VRZA

 

De contributie voor het VRZA-lidmaatschap bedraagt € 25,00 per kalenderjaar. Gezinslid (mits op hetzelfde adres een lid van de VRZA is geregistreerd) of jeugdlid € 10,00 per kalenderjaar.

Bij aanmelding in de loop van het jaar wordt voor ieder reeds verstreken maand de contributie voor dat jaar met € 2,00 (bij jeugd- en gezinsleden met € 0,80 verminderd. Bij het bereiken van de 21-jarige leeftijd van een jeugdlid wordt de contributie met ingang van het volgende kalenderjaar automatisch aangepast.

Opzegging van het lidmaatschap dient per e-mail aan ledenadministratie@vrza.nl of per brief aan de ledenadministratie (zie adres hieronder) plaats te vinden vóór 1 december van het lopende jaar. Wanneer voor deze datum geen bericht van opzegging is ontvangen, wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd.
Voor inlichtingen over het lidmaatschap kunt u een e-mail sturen naar ledenadministratie@vrza.nl.
Om u aan te melden als lid kunt u gebruik maken van het elektronische aanvraagformulier.

 

Postadres Ledenadministratie VRZA:
Het Kasteel 584,
7325 PW  Apeldoorn

Dutch QSL Bureau

 

De VRZA neemt deel in het Dutch QSL Bureau (DQB). Voor o.m. de leden van de VRZA behandelt dit bureau alle uit Nederland en uit het buitenland ontvangen QSL-kaarten. Het bureau verzendt de QSL-kaarten van deze leden naar de QSL bureaus van de buitenlandse zusterverenigingen dan wel naar de regionale QSL-managers van andere afdelingen in Nederland. Op de afdelingsavonden kunnen de uitgaande QSL-kaarten bij de Regionale QSL Manager (RQM) worden ingeleverd en de ontvangen kaarten opgehaald. Nederland is v.w.b. de verdeling van QSL-kaarten opgedeeld in een groot aantal regio’s.Het DQB stelt een aantal voorwaarden bij het aanbieden van de QSL-kaarten aan de RQM.

VRZA Radiokampweek

 

Elk jaar in de week waarin Hemelvaartsdag valt organiseert de VRZA een internationale radio-kampweek voor zend- en luisteramateurs met hun gezin.

Let op: De VRZA Radiokampweek verhuist in 2018!

Dit radiokamp vindt plaats op Streekpark “Klein Oisterwijk” te Oisterwijk. Er zijn de gehele week veel aktiviteiten op het gebied van de radiohobby: vossenjachten en pieperjachten, amateurtelevisie, experimenten met allerlei soorten antennes, uittesten van (zelfbouw)apparatuur en een radiomarkt met kofferbakverkoop op Hemelvaartsdag.

Voor het gehele gezin worden er o.m. puzzel- en wandeltochten, een barbecue, e.d. georganiseerd. Kortom een plezierig en ontspannend evenement voor jong en oud!

Actuele informatie over de VRZA Radiokampweek kunt u vinden op het adres: http://www.radiokampweek.nl

DNAT

 

De VRZA is verbonden met het Duits Nederlands Amateur Treffen, een internationaal treffen voor zend- en luisteramateurs met hun gezin. Elk jaar in het laatste weekend van Augustus wordt dit evenement gehouden in de plaats Bad Bentheim (D), net over de grens bij Hengelo.
Zaterdags is er voor de radioliefhebber een radiomarkt en voor de niet-radioliefhebber een grote vrijmarkt.
Een voor ieder interessant evenement!

Actuele informatie over het DNAT kunt u vinden op het adres: http://www.dnat.de/

© Copyright 2020 Vereniging van Radio Zend Amateurs, afdeling Drenthe. All rights reserved. All copying prohibited.
Uw reacties zijn van harte welkom bij de webmaster. PAØVCC

© Copyright 2020 Vereniging van Radio Zend Amateurs, afdeling Drenthe. All rights reserved. All copying prohibited.
Uw reacties zijn van harte welkom bij de webmaster. PAØVCC

Mogelijk gemaakt door Tempera & WordPress.